اعلان داوطلبی انتقال 1000 متریک تن گندم به ولایت نیمروز

Anonymous (not verified)
Tenders

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

قرار است وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به مقدار 1000 یک هزار متریک تن گندم را تحت شماره داوطلبی ANDMA/NCB/98/S-28 از سیلوی مرکزی (کابل) به ریاست حوادث ولایت نیمروز انتقال دهد. بناً از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا بعد از نشر اعلان الی بیست و دوروز تقویمی غرض اخذ شرطنامه و مشخصات به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع سرک چهارم شیر پور مراجعه نمایند. تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 85000 هشتاد و پنجهزار افغانی اخذ میگردد

 

معاونیت مالی واداری