مسوول اطلاع رسانی

مسوول اطلاع رسانی دفاتر مرکزی:

بلقیس سادات: کارشناس اطلاع رسانی
ایمیل آدرس:

belqis.sadat33@gmail.com

نمبر تماس:
 0798190552

میوند زرمتی
مسوول ارتباط داخلی و خارجی
ایمیل: maiwand.afg17@gmail.com
نمبر تماس: 0093789938623
 

 


  مسوولین اطلاع رسان دفاتر ولایتی
 برای جزیات بیشتر اینجا کلیک نمایید


برای تقاضای اطلاعات  لطف نموده فورم دسترسی به معلومات را از لینک ذیل دانلود نموده خانه پری نمایید.
 

فورم تقاضای اطلاعات

سیستم آنلاین تقاضای اطلاعات

گزارش کاری مسوول اطلاع رسانی  
 ربع اول سال مالی 1400
ربع دوم سال مالی 1400