مسوول اطلاع رسانی

بلقیس سادات: کارشناس اطلاع رسانی 
ایمیل آدرس:

belqis.sadat33@gmail.com

نمبر تماس:
 0798190552

برای دریافت معلومات لطف نموده فورم دسترسی به معلومات را از لینک ذیل دانلود نموده خانه پری نمایید.