گزارشات

فعالیت‌های انجام شده سال مالی 1399 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دانلود
گزارش سال مالی 1399 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث PDF
گزارش دولت به ملت  PDF
گزارش کاری ریاست روابط بین المللی PDF
گزارش مختصر از فعالیت های موسسات در سطح ولایات PDF
گزارش کاری ریاست وقایه و کاهش خطر PDF
گزارش کاری ریاست منابع بشری PDF
گزارش کاری آمریت اطلاعات وارتباط عامه PDF
فعالیت‌های انجام شده سال مالی 1398 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دانلود
   
کارکرد‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث PDF
گزارش مکمل فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  سال مالی 1398 PDF
گزارش سال مالی 1398 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث PDF
گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری  PDF
گزارش ربع دوم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری  PDF
گزارش ربع سوم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری  PDF
گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری  PDF
گزارش اجراات بودجه سال مالی 1398 PDF
فعالیت‌های ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین PDF
فعالیت‌های ریاست وقایه و کاهش خطر طی سال 1398 PDF
گزارش دست آورد های کمیته آتش سوزی PDF
فعالیت‌های ریاست روابط بین الملل PDF
گزارش توحیدی سال مالی 1398 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دانلود
جدول گزارش آمریت تفتیش  PDF
متن گزارش آمریت تفتیش PDF
فعالیت‌ ریاست‌های مبارزه باحوادث ولایات PDF