شرکای کاری

دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد ( OCHA )

خشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد بوده که هدف آن گرد هم آوردن فعالیت های بشری به منظور اطمینان از پاسخ منسجم به ش رایط اضطراری است . OCHA نیز تضمین می کند که طبق یک چارچوب مشخص هر بازیگر می تواند به تلاش های واکنش کلی کمک نماید.

OCHA

  • ماموریت OCHA قرار ذیل است :
    بسیج و هماهنگ سازی موثر و اصولی عملکرد های انسانی در همکاری با بازیگران ملی و بین المللی به منظور کاهش
  • خسارات انسانی ناشی از
  • حوادث طبیعی و مواقع اضطراری.
  • مدافع حقوق مردم در مواقع قابل نیاز.
  • ارتقای آمادگی و پیشگیری

لینک سایت https://www.unocha.org/afghanistan