استراتیژی و پالیسی ها

پالیسی و ستراتیژی دانلود فایل   
پلان کاری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بابت سال مالی 1400 برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
پلان زمستانی سال 1399 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
پلان زمستانی سال 1398 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید

پلان تطبیقی تحقق هدایت شماره(1125) پیرامون طرح پیشنهادی تدابیر وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی

برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید

استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی در افغانستان

برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
پلان عملیاتی ستراتیژیک ملی(SNAP) برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید