تماس با ما

34.5289109, 69.1715302

معلومات برای تماس

شهرنو، کابل افغانستان
0202104926
info@andma.gov.af