اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

rahyab
12

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود ، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد انتقال 500 متریک تن گندم از ذخایر وزارت به ولایت دایکندی را تحت شماره داوطلبی (ANDMA/NCB/99/S-50)  شرکت خدمات لوژستیکی افغان سیگما دارنده جواز نمبر (35264) آدرس  گولایی حصه اول بلاک 75 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (1,970,000)  یک میلیون و نهٌ صدو هفتاد هزار افغانی اعطاء نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند؛ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی شهر نو کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.
با احترام
مطیع ا لله صافی
معاون مالی واداری وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث