سمع شکایات

لطف نموده شکایات خویش را ذریعه ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با ما شریک نمایید

ایمیل آدرس:   complaint@andma.gov.af

شماره های تماس:

0777225686

0788885053
 

فورم ثبت شکایات