دست آوردهای حکومت

منابع آبی

دربخش ترانس‍پورت

دربخش نظامی

در بخش رسانه ها

در بخش زراعت

دست آورد های چهار ساله حکومت