نشرات

د اوبو په برخه کی

د نظامی په برخه کی

د رسنی په برخه کی

د کرنی په برخه کی

د حکومت لاسته راوړنې