مرسته

مرسته ډولونه نمبر حساب بانکی
عزیزی بانک ۱۲۳۱۳۲۱۲۳۱۲۳
کابل بانک ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳
بانک سویس ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲