تدارکات

سندونه دانلود 
قانون  تدارکات برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
طرزالعمل تدارکاتی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
داوطلبی ها برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
فورمه داوطلبی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
شرطنامه اجناس برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
شرطنامه امور ساختمانی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
اسناد درخواست نرخ دهی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
ثبت نام داوطلبان برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
اسناد ارزیابی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
اعلان تصمیم اعطای قرار داد برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید