د اطلاعاتو مسوول

بلقیس سادات
د اطلاع رسولو کار پوه

برښنالیک: belqis.sadat33@gmail.com

د اریکی شمیره

 0798190552