د اطلاعاتو مسوول

حشمت بهادری: د ویاند مرستیال

bahadori.hashmat@gmail.com

andma.media2016@gmail.com

داریکی شمیره

0787737355

بلقیس سادات: د اطلاع رسولو کار پوه

برښنالیک: belqis.sadat33@gmail.com

د اریکی شمیره

 0793236360