فعالیت های ریاست روابط بین المللی

شماره  موضوع   دانلود 
1 چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث  برای دانلود کلیک نمایید
2 گزارش کاری 1399 برای دانلود کلیک نمایید
3 گزارش مختصر فعالیت های موسسات در سطح ولایات برای دانلود کلیک نمایید
4    
5