سیلاب

سیلاب چیست؟
 

22

  سیلاب عبارت از آب فراوانی ست که به سرعت جاری شده و طغیان نماید، قسمتی از زمین را که در شرایط عادی زیر آب نیست، فرا گیرد، به بیانی دیگر؛ سیل بالا آمدن نسبتاً زیاد آب در یک رودخانه یا مسیل است، که حالتی نسبی داشته و اصولا نسبت به رژیم عادی یا نرمال سنجیده میشود. سیلاب ها از جمله شایع ترین حوادث حوادث طبیعی بوده که عموماً در نواحی پست و در کنار دریا ها و جوی های آب و در نزدیکی بندها واقع گردیده که سبب بروز خسارات مالی و جانی فراوانی میگردد.

سيلاب ها نظر به علل وقوع  قرار ذیل دسته بندی شده اند:

Eسيلاب هاي دريائي.

Eسيلابهاي آني (سيلابهاي سريع الوقوع).

Eسيلابهاي ساحلي.

Eسيلابهاي شهري.

علل وقوع سیلاب ها:


عوامل طبیعی

 1. ریزش بارش های جوی سنگین (ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم) روی سطوح نفوذ ناپذیر شهر؛
 2. بالا آمدن سطح آب در یا ها و در یاچه ها؛
 3. ذوب سریع برف ها و یخچال ها؛
 4. شکست آنی بند های آبی؛
 5. خشکسالی که سبب کاهش نفوذپذیری خاک شده و بدین سبب آب با نرخ پائین به زمین جذب می شود.

عوامل انساني

 1.  عدم وجود شبکه کانال  با ابعاد مناسب و مطلوب در سطح شهر؛ 
 2. عدم وجود سازه های کنترل و هدایت سیلاب؛
 3. تراكم نفوس، ازدیاد ساختمان سازی؛ ‌
 4. تصرف و غصب مسیل ها و حریم رودخانه ها؛
 5. نبود سيستم کانالایزسیون و فاضلاب شهری؛
 6. عدم لایروبی و پاک کاری کانال های شهری بنابر انبوه شدن كثافات؛

E   قطع نمودن جنگلات، بوته ها و از بين بردن علفچرها و ساحات سبز.

تعریفات

E دریا عبارت ازمجرای طبیعی ایست که آب به طور دایم یا فصلی درآن جریان دارد؛

برای ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید