اعلان کاریابی؛ کارشناس امور ماین پاکی، بست سوم (اعلان مجدد)

rahyab
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۳:۴
22

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن یک بست  کمبود رتبه  سوم( کارشناس امور ماین پاکی) اداره مرکزی مربوط ریاست تطهیر ماین،  از طریق رقابت آزاد مجدداً به اعلان کاریابی سپرده می شود، واجدین شرایط میتوانند فورم کاریابی و لایحه وظایف بست اعلان شده را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز کاری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع برج شهر آرا سرک شفاخانه ملالی، و یا از لینک ذیل دریافت نموده بعد از خانه پری فورم به گونه فزیکی به آدرس فوق تسلیم  و یا از طریق ایمیل آدرس  hr.andma02@gmail.com  ارسال نمایند.

نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، و کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.
فورم کاریابی
لایحه وظایف