اعلان کاریابی، 4 بست رتبه سوم و چهارم

rahyab
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۱۴:۲۸
Vacancy

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل کار به تعداد (4) بست کمبود رتبه سوم و چهارم اداره مرکزی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده می شود:
متقاضیان محترم می توانند فورم کاریابی بستهای اعلان مجدد را از تاریخ نشر اعلان برای مدت 7 یوم کاری و بستهای اعلان اول را به مدت 10 یوم کاری ازلینک‌های پایان صفحه و یا طور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث واقع شهر آرا- سرک ملالی زیژتون، دریافت نموده بعد از خانه پری و تکمیل نمودن اسناد _ طور حضوری به آدرس یاد شده تسلیم نمایند.
نوت: بعد از ختم تاریخ اعلان، فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمی شود.
 

آمریت تحقیق و مطالعات (بست سوم)
کارشناس امور ماین پاکی (بست سوم)

کارشناس تحلیل و ارزیابی خطرات ماین (بست چهارم)
سکرتریت معاونیت انسجام امور حوادث (بست چهارم)