اعلان داوطلبی، انتقال 500 متریک تن گندم به ولایت دایکندی

rahyab
لوگو

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث انتقال 500 متریک تن گندم از ذخیره استراتیژیک وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری به ولایت دایکندی را تحت شماره دواطلبی ANDMA/NCB/99/S-50 به قرارداد  میدهد، واجدین شرایط میتوانند بعد از نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی شرطنامه و مشخصات را طور رایگان از آمریت تدارکات این وزارت واقع کوچه قصابی عقب مجید مال شهرنو کابل دریافت نمایند.

تضمین آفر مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی به صورت تضمین بانکی اخذ میگردد.