چارچوب بین الملل

شمــــاره اسنادهـــا                                >دانلــــــود 
1 Afg_National HFA progress_2011-13 برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
2 Draft Afghanistan SNAP_Ver_2 برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
3 چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث  برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید