تدارکات

اسنـــــــــاد ها دانلود 
قانون  تدارکات برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
طرزالعمل تدارکاتی برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
داوطلبی ها برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
پروژه تدارک 3 قلم  تکنالوژی و لوازم دفتر مربوط ریاست انسجام و هماهنگی  تطهیر ماین برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
پروژه تدارک 10 قلم تجهیزات تکنالوژی و 9 قلم وسایل دفتری، برای دفتر ساحوی ولایت بامیان برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
جدول قرارداد های سال مالی 1399 برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
جدول قراردادهای 1398 برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
جدول قراردادهای سال مالی 1397 برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید
  برای نمایش و دانلود فایل اینجا کلیک نمایید