اعلان کاریابی؛ کارشناس ارزیابی فعالیت های رسیدگی به حوادث

rahyab
دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴ - ۱۵:۵۲
ی

Publish Date

Closing Date

کارشناس ارزیابی فعالیت های رسیدگی به حوادث  – مربوط ریاست نظارت و ارزیابی – بست (4)

شرایط استخدام درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیل حداقل لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، تاریخ، ارتباطات، حکومتداری، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، شرعیات(فقه و قانون)، جامعه شناسی، مدیریت و رهبری، از موسسات تعلیمی ملی و بین المللی از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجارب کاری: تجربه کاری حداقل یک سال برای حایز سند لیسانس از موسسات تعلیمی ملی و بین المللی از داخل و خارج کشور.
مهارت‌ها: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور( دری و یا پشتو) و آشنایی تحریر و تکلم  با زبان انگلیسی.  مهارت‌های کمپیوتری دربرنامه ‌های مرتبط به وظیفه بلدیت به برنامه یستم معلومات جغرافیایی
موارد تشویقی:
(الف) 5 نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف محوله نگردد.

لایحه وظایف
فورم درخواستی
رهنمود تسلیم دهی اوراق
اطلاعیه

فورم درخواستی و لایحه وظایف بست ها از تاریخ نشر اعلان برای مدت ده یوم کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع برج شهرآرا، سرک ملالی زیژنتون توزیع میگردد، ویا از لینک ذیل دریافت نمایید.
نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره و کاپی اسناد تحصیلی، با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد

بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.