10 میلیونو 5 صدهزار افغانی پول نقد برای 700 خانواده بیجا شده در کندز توزیع شد

rahyab
Tue, Feb 11 2020 11:42 AM
ff

ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز در همکاری با ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان آن ولایت، برای 700 خانواده که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیجا و در مرکز این ولایت جابجا شده بودند، بعد از سروی و بازرسی در حضور حشمت الله رحیمی معاون و سرپرست مقام ولایت، روسای ادارات سکتوری و نماینده شورای ولایتی به هر خانواده مبلغ 15,000 افغانی پول نقد توزیع نمود.

D2