مقالات

شماره عنوان مقاله  نویسنده  تاریخ نشر
1 لزوم روی‌کرد نوین در مدیریت سیلاب شهری انجنیر سیدعبدالباسط رحمانی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 11/قوس /1399
2 حوادث طبیعی و همکاری های بین المللی  مهدی افضلی مشاور وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 19 – قوس – 1399
3 حوادث، منازعه و وضعیت بشری نورالله عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث  جدی / 14 / 1399
4 خشکسالی و ناامنی زبیر احمد کیهان: کارمندان تفتیش داخلی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  1399 / 14 / جدی
5 مدیریت جامعه‌محور حوادث؛ 

عبدالسمیع ضربی؛ مدیر عمومی اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

1399 / 1 / دلو
6 مشارکت در تعاون به آفت زده گان نورالله عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 1400 / 22 /  سرطان