هفتم اسد؛ روز ملی بیرق کشورگرامی باد! 

rahyab
Mon, Jul 29 2019 4:38 PM
Flag Day

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از این روز ملی طی برنامه ی با شکوهی بزرگداشت به عمل آورد. 
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در این مراسم گفت: بیرق نشان هویت و ارزش های متعلق به یک ملت است؛ برماست که بیرق سه رنگ کشور را احترام نموده و این روز را گرامی بداریم.

Latest news

Tue, Jul 09 2019 2:04 PM
Background image

The food, non-food and cash distribution program to the natural disasters afflicted people has been opened today.

Matiullah Safi, Finance and Admin Deputy Minister of State Ministry for Disaster Management while opening the program said: that the program was launched simultaneously in Kabul in the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:15 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with Helmand governor

Najib Aqa Fahim, the State Minister for Disaster Management, in continue to his meeting with the governors, representatives of the people in the Wolesi Jirga and the members of the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:10 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with the Faryab People's Representative in Senate

Najib Aqa Fahim, The State Minister for Disaster Management Authority, today has met the Senator Abdul Baqi Hashemi, representative of Faryab people in the Senate, in his office.

In. . .