اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

rahyab
Logo

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم  قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد. انتقال 3000 متریک تن گند از سیلوی ولایت بلخ به ریاست حوادث ولایت فاریاب را تحت شماره داوطلبی ANDMA/NCB/98/S-20  به شرکت ترانزیتی و بارچالانی بین المللی اتفاق بامیان لمیتد دارنده جواز نمبر( 192-0102 ) ادرس پروان سوم مقابل شکیب رستورانت گرین مارکیت، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 4350000 چهار میلیون و سه صدو پنجاه هزار افغانی اعطا، نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هرگاه اعتراض در زمینه داشته باشند؛ می توانند اعتراض خویش را از تارخ نشر این  اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیگی به حوادث واقع سرک چهارم شیرپور کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام   
مطیع الله صافی

لینک فایل

 

More tenders

Sat, Jul 06 2019 3:02 PM
Background image

volunteer declaration of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 2

State Ministry for Disaster Management Authority will transfer 2000 metric tone wheat under the ANDMA/NCB/98/S - 2 volunteer number from Pulkhomry ensiling to the Disaster Department of . . .

Wed, Jul 03 2019 2:29 PM
Background image

Decision declaration for submitting contract

According to the second part of 43 logistic law, State Ministry for Disaster Management Authority will submit the contract of transferring 4000 metric wheat from the center ensiling in . . .

Tue, Jun 25 2019 11:59 AM کابل
Background image

 Announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province

ANDMA/NCB/98/S - 27Subject: volunteer announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 27
In accordance with your usual partnership please . . .

Back to tenders