پیام محترم غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری اسلامی افغانستان، به مناسبت روز جهانی کاهش خطرات حوادث

Minister Message


13 اکتوبر مصادف به 22 میزان روز بین المللی کاهش خطرات حوادث پذیرفته شده است. چنانچه امسال از این روز تمامی کشور های عضو سازمان ملل متحد با شعار #حکومتداری_متمرکز_به_مدیریت_حوادث تجلیل می‌گردد.
افغانستان با داشتن میزان بلند معروضیت و آسیب پذیری در برابر حوادث سالانه که منتج به تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی می گردد، در کنار سایر کشور های جهان مصمم است تا از روز کاهش خطرات حوادث که از اهمیت زیادی برخوردار است در سطح ملی و محلی تجلیل می نماید.
دیدگاه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مبتنی بر پیش گیری از وقوع حوادث طبیعی، کاهش خطر پذیری در برابر آنها از طریق انسجام و هماهنگی تمامی فعالیت های مدیریت حوادث در مراحل مختلف حادثه به ویژه در بحث کاهش خطر و جلوگیری ممکن از وقوع حوادث طبیعی، شناخت خطر، ارتقای سطح آگاهی مردم در مورد خطرات و تهدیدات، توامند سازی جوامع و حمایت از قربانیان و پیش گیری از حوادث میباشد و چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث و اهداف توسعه پایدارمبنای عمل کرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تحقق این دیدگاه می باشد.
دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با توجه بر اینکه کشور  به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی فقر و سطح پائین رشد اقتصادی آسیب پذیر بوده و همه ساله این حوادث از مردم ما قربانی گرفته و خسارات هنگفت مالی که عواید نا خالص داخلی کشور را شدیدآ صدمه می زند وهمچنان از جانب دیگر کشور ما با تهدیدات بلند، مخاطرات گسترده طبیعی و  پیامد های ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی و پرابلم های محیط زیستی که با وقوع حوادث ناگوار همراه است، از این روز تجلیل به عمل می آورد.
با در نظر داشت اینکه موضوع کاهش خطرات از اهمیت ویژه و حیاتی بر خوردار است، تقلیل اثرات و پی آمدهای ناگوار حوادث طبیعی نیازمند همکاری های دوامدار و مساعی مشترک نهاد های دولتی، غیر دولتی، جوامع مدنی، نهاد های بین المللی، شورای های انکشافی و رسانه ها می باشد. که باید به آن توجه مبذول داشت با مساعی مشترک همه جوانب ذیدخل کاهش خطرات در جوامع آسیب پذیر ما نهادینه گردیده و منتج به کاهش میزان تلفات جانی و خسارات اقتصادی گردد.
امیدواریم تلاش های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای همسویی و بسیج نیرو های بشری در امر تحقق اولویت های کاهش خطرات حوادث در مشارکت با تمامی مراجع سکتوری ذیربط موثر واقع شود؛ تا پیامد های ناگوار ناشی از حوادث به حد اقل رسیده و به یک جامعه مصئون و کمتر آسیب پذیر نایل شویم.
به امید افغانستان تاب آور در برابر حوادث

غلام بهاوالدین جیلانی
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث