زندگینامه محترم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

Minister


محترم نجیب آقا فهیم، در سال ۱۳۴۳ در ولایت کاپیسا در یک خانواده تحصیل یافته متولد، و پدر مرحوم شان قاضی میرآقا در علم فقاهت چهره نام آشنا و متنفذ بود.
موصوف تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در ولایت کاپیسا و دوره لیسه را در لیسه عالی نادریه کابل به اتمام رسانیده و در سال ۱۳۶۲ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور وارد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شد و در سال ۱۳۶۶ موفقانه به پایه اکمال رسانیده است.
محترم نجیب آقا فهیم، پس از کودتای ۱۳۵۷ در جهاد بر ضد رژیم کمونیستی اشتراک نموده و تا پیروزی همرایی نمود. پس از فروپاشی دولت کمونیستی برای مدت کوتاه در وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه نمود.
در جریان سال های ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۵ شامل کدر علمی به رتبه پوهیالی، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است. و از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ بحیث سکرتر اول جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد ایران ایفای وظیفه نمود. در سال ۱۳۸۳ طی فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با حفظ حقوق کدری بحیث معین مالی و اداری وزارت امور شهدا و معلولین منصوب .......