اعلان کاریابی، بست 5 مدیر تسهیل قراردادها

rahyab
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۰:۰
vacancy

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه پنجم  (مدیر تسهیل قرار‌دادها)  خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده است، واجدین شرایط میتوانند، از تاریخ نشر اعلان الی ده روز‌کاری، فورم درخواستی را به گونه سافت از ویب سایت این اداره، دانلود نموده و یا هارد کاپی آنرا از آمریت استخدام  ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، واقع کوچه قصابی، ناحیه دهم، شهرنو عقب مجید مال اخذ نمایند:
 بست (5) مدیر تسهیل قرار‌داد‌ها
شرایط استخدام:
درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های (اداره عامه، اداره وتجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی ،اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق ، مدیریت تدارکات، مدیریت عرضه خدمات لوژستیک، اداره و  منجمنت، مدیریت عمومی ) از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجارب کاری:
حداقل یک سال تجربه‌کاری، مرتبط به وظیفه ( مدیریت مسابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسوولیت‌های وظیفوی این بست) از داخل و خارج.
مهارت‌ها:
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری و یا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی

مهارت های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.
ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی فوتوی متقاضی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فور درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.
فورم کاریابی
لایحه وظایف