اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هدف مصوون سازی مکاتب
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورت