دیدار مهندس ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث با شماری از جوانان ولایت بدخشان
نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورت35 Walkie Talkie Hytera Digital Portable Radios has provided to the State Ministry for Disaster Management and Humanitarian Affairs

35 Walkie Talkie Hytera Digital Portable Radios has provided to the State Ministry for Disaster Management and Humanitarian Affairs (SMDM)....Read More

Minister's Exclusive Interview With Khurshid TV

Wais Ahmad Barmak, Minister of State exclusive interview in the with Khurshid TV . the interview was held in Kabul Afghanistan...Read More