رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

تمام درخواست ها باید قبل از تاریخ انقضاء برای پذیرش درخواست ها جمع آوری گردد، در غیر آن قابل در نظر گرفته نخواهد شد. بعد از تسلیم دهی درخواست ها طی مراحل خواهند شد. .درخواست کننده گان می توانند وضعیت درخواست خود را هرزمان تعقیب نمایند