ادارۀ همآهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد (OCHA)

ادارۀ همآهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد (OCHA) بخش از دارالانشاء سازمان ملل متحد بوده و مسؤلیت یکجا نمودن فعالین امور بشردوستانه را جهت تامین رسیدگی منسجم در حالات اضطرار، بعهده دارد. همچنان تامین چهارچوب جهت سهمگیری فعالین در فعالیت رسیدگی در حالات اضطرار می باشد.

ادارۀ همآنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد ماموریت های ذیل را بعهده دارد:

  • در همکاری با فعالین ملی و بین المللی بسیج کردن و همآهنگ کردن اقدامات بشردوستانۀ اصولی بگونۀ موثر، جهت کاهش زیان های بشری وارده بر اثر حوادث و حالات اضطرار.
  • جلب حمایت از حقوق مردمان نیازمند
  • ارتقای آمادگی و جلوگیری
  • تسهیل راه های های پایه دار

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید: http://www.unocha.org/afghanistan

صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد (UNICEF)

یونیسف کارکرده و همکارمداوم از سال 1949 در افغانستان است، این سازمان یکی از حامیان بین المللی وطولانی ترین دوران خود را در این کشور سپری نموده است.

صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد (UNICEF) از سال ۱۹۴۹ بدینسو بصورت متداوم در افغانستان فعالیت دارد، و یکی از نهاد های بین المللی با بیشترین پیشینۀ ارائه خدمات در افغانستان می باشد. این سازمان در ۶۰ سال گذشته در راستای ترویج و ارتقای حقوق اطفال و زنان را در سراسر افغانستان و ارئۀ خدمات بنیادی که شامل تعلیم، صحت، تغذیه، حفاظت، آب و حفظ الصحه می گردد، به نیازمندترین ها فعالیت داشته است.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید: http://www.unicef.org/afghanistan

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در افغانستان در سال ۱۹۹۲ ایجاد گردیده و بگونه مسلسل برای ۲۱ سال فعالیت داشته است. ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در افغانستان با مصارف بیشتر از ۷۰ میلیون دالر امریکایی الی سال ۲۰۱۰ میلادی یکی از بزرگترین ماموریت این سازمان در سطح جهان به حساب می رود. این سازمان پروژه های مختلف را در سراسر افغانستان از طریق دفاتر این مارموریت در ولایت های کابل، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، کندهار، کندز، ننگرهار و پکتیا تطبیق می نماید.

     ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) قایم مقام کمیتۀ دائمی بین سازمانی (IASC)، پناهگاه اضطراری و کلستر ارقام غیر غذایی (NFI) در افغانستان است. این ماموریت همچنان رهبری کمیتۀ کاری بین سازمانی برای متاثرین از آفات طبیعی و بیجا شده گان را بعهده دارد و علاوه از این یکی از اعضای فعال گروه کشوری بشردوستی (HCT) می باشد، ضمنا با سازمان های شرکای کاری که دربرگیرندۀ HNHCR و UNOCHA همکاری نزدیک کاری دارد.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید:http://afghanistan.iom.int/

دفتر مدیریت معلومات و ماین پاکی (iMMAP)

مدیریت معلومات و ماین پاکی (iMMAP)، یک نهاد غیر انتفاعی است. ارائۀ خدمات تخصصی مدیریت معلومات (IM)، فراهمآوری حمایت چند وجهی برای تامین همآهنگی میان واکنش های بشردوستانه جهانی و خدمات همآهنگی، ظرفیت سازی، افزایش پشتیبانی، پروژه های ویژه، کنسرتیوم ها و ایجاد بهترین راه ها برای شریک سازی معلومات از طریق این نهاد صورت می گیرد.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید : http://www.immap.org/

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان (UNHCR)

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان بیشتر از ۳۰ سال است که در افغانستان عملا فعالیت می نماید. این سازمان با ۱۲ دفتر ساحوی در سراسر افغانستان بوده، فعالیت های عمدۀ آنرا تسهیل امور برگشت داوطلبانه، ایجاد راه حل های پایه دار و فراهم آوری کمک های عاجل برای بیجاشده گان داخلی متاثر شده از بحران های داخلی، تشکیل می دهد. این سازمان بحیث یکی از پیشتازترین نهاد های حفاظت و پناهگاه اضطراری/ کلستر های اقلام غیر غذایی (NFI)، یکجا با تیم کشوری سازمان ملل متحد، نهاد های غیردولتی بین المللی (NGOs)، نهاد های غیردولتی داخلی، سهمداران کلیدی اش در افغانستان جهت داشتن آمادگی برای حالات اضطرار و تامین رسیدگی های همآهنگ شده بشردوستانه فعالیت می نماید.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید :  http://www.unhcr.org/

برنامۀ جهانی غذا (WFP)

سازمان برنامۀ جهانی غذا (WFP) از سال ۱۹۶۳ بدینسو در افغانستان فعالیت دارد و به رفع نیازمندی های غذایی، تعلیمی و کاستی های محیطی و همچنان فراهمآوری فرصت های امرار معاش به افراد عدم امنیت غذایی می پردازد. این سازمان در ۳۴ ولایت افغانستان فعال بوده، سازمان برنامۀ جهانی غذا به تازگی تمرکز کاری خویش را از کمک های اضطراری به بازسازی و احیای مجدد معطوف نموده است.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید : http://www.wfp.org

ادارۀ هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان (ACBAR)

ادارۀ هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان (ACBAR) یک نهاد غیردولتی داخلی و مستقل می باشد، این اداره زمینه به اشتراک گذاشتن اطلاعات و شبکه سازی میان نهاد های غیر دولتی (NGOs) ملی و بین المللی را در افغانستان فراهم می سازد. فعالیت های این اداره متمرکز است به اشتراک گذاشتن اطلاعات، همآهنگی، تشریک مساعی با اعضای نهای های غیر دولتی (NGOs)، دولت، سازمان ملل متحد، تمویل کننده گان و جامعۀ مدنی. این اداره همچنان در بخش های ظرفیت سازی اعضای همکاری می نماید. این فعالیت ها بوسیله بخش مختلف دارالانشاء این اداره مدیریت میگردد.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید : http://www.acbar.org/

 

جمعیت هلال احمر افغانی (ARCS)

جمعیت هلال احمر افغانی (ARCS) عضو فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر می باشد. این جمعیت در ماه اپریل سال ۱۹۳۴ تاسیس گردیده و در سراسر افغانستان خدمات بشردوستانه ارائه می نماید. خدمات این جمعیت عمدتا در بخش های رسیدگی به حوادث، مراقبت های صحی و جوانان تمرکز دارد.

برای معلومت بیشتر لطفا به این ویبسایت مراجعه کنید :  http://www.redcrescent.af