افغانستان نیاز مبرم به راهکار و پالیسی قابل تطبیق با میتود های معیاری برای بیجا شده های داخلی دارد

منبع خبر: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مسئولیت مشترک برای ادغام پایدار عودت کنندگان داخلی افغانستان که از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هدف آشنایی مردم از پالیسی بیجا شده ها در سال 2015 با اشتراک الزابتا برومت نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، داکتر ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه، فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امروز مورخ 9 قوس سال جاری در قصر مرمرین برگذار گردیده بود گفت طی چند ماه گذشته جنگ و ناامنی در ولایت های فراه، ارزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیس باعث بیجا شدن 92 هزارو 83 فامیل شده است که تا اکنون برای 62 هزارو 181 فامیل بیجا شده بسته های مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد توزیع گردیده است،تا الحال بتعداد 34 هزار 964 فامیل بیجا شده از 11 ولایت به گونه داوطلبانه دوباره به محلات زیست اصلی شان برگشته اند و حکومت افغانستان در قسمت انتقال و توزیع بسته های مواد غذایی و غیر غذایی برای این بیجا شده ها کمک نموده است، موجودیت جنگ و ناامنی در این 11 ولایت کشور طی چند ماه گذشته باعث تخریب 296 باب مکتب، 47 مرکز صحی، 72 باب مسجد، 6394 منزل، 1500 دوکان، 12 تعمیر دولتی، 17 پل، 265 پلچک، 212 کیلومتر سرک، 350 متر دیوار استنادی و 33 حلقه چای آب گردیده است. 794 تن از هموطنان ملکی ما شهید و 1487 تن دیگر زخمی گردد است بنآ نظر به آمار بیجا شده ها، خسارات ناشی از جنگ و ناامنی و آمار شهدا و مجروحین نیاز است تا با همکاری موسسات بین المللی، نهاد های ملی و سکتور های زیربط راهکار و پالیسی قابل تطبیق با میتود های معیاری در خصوص مسئله بیجا شده ها ترتیب گردد و یک سلسله پروسیجر ها در ولایات تطبیق گردد.                                             
الزابتا برومت نماینده کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: این پالیسی در بر گیرنده شیوه های تمویل خصوصآ در مورد تخصیص بودیجه، باستاب حقوقی که در قانون اساسی برای بیجا شده ها تسجیل یافته، اهمنیت جلوگیری از بیجا شدگان، راه حل های کوتاه مدت و دراز مدت برای بیجا شدگان و مسئولیت سکتور های دولتی، نهاد های ملی و بین المللی مدنظر گرفته شده است، مالکیت بعضی موسسات، دسترسی به تذکره ثبت سوانح مدرن و دیجیتالیزیشن به سطح ولایت، ارتباطات ضعیف در سطح ولایت، نبود آزادی متحرک، نبود طرزالعمل معیاری برای بیجا شده ها، تخصیص زمین و عدم همآهنگی منظم از چالش های است که فراه راهی این پالیسی قرار دارد، این پالیسی در ولایت های هرات، بلخ و ننگرهار تطبیق گردیده و دست آورد های چشمگیر را نیز داشته است.                 
باید گفت: بحران سال 2011 که باعث از بین رفتن و خساره مند شدن اکثر مردم گردید سبب شد تا پالیسی بیجا شده های داخلی ترتیب گردد، پالیسی بیجا شده گان داخلی در سال 2013 توشیح و در سال 2014 در بعضی از ولایات کشور تطبیق گردید و تمام علت های بیجا شدگان در این پالیسی تشریح گردیده است.