اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب

منبع:

ادامه →

دیدار مهندس ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث با شماری از جوانان ولایت بدخشان

منبع: آمریت نشرات

دیدار مهندس ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث با شماری از جوانان ولایت بدخشان پیرامون حوادث طبیعی اخیر در آن ولایت

ادامه →

نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان

منبع: آمریت نشرات

ادامه →