نشست دارالانشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام

منبع: نشرات

ادامه →

اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب

منبع:

ادامه →

گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی

منبع: آمریت نشرات

ادامه →