برنامه آموزشی در مورد ارزیابی خطرات احتمالی و آسیب پذیری راه اندازی گردید

منبع خبر: آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

برنامه آموزشی در مورد ارزیابی خطرات احتمالی و آسیب پذیری راه اندازی گردید این برنامه از سوی دفتر کمک های بشری فوکس برای کارمندان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و کارمندان وزارت خانه های کلیدی که در بخش حوادث طبیعی فعاليت مى نمايند، امروز در تالار کنفرانس های این وزارت راه اندازی گردید. محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: هدف از راه اندازی این برنامه آموزشی ارزیابی و روند کاهش دهی خطرات ناشی از حوادث طبیعی، انکشاف درونی کارمندان، ارتقای ظرفیت، آموزش سیستم های مدرن ارزیابی به منظور حفظ جان، مال و دارایی های عامه کشور میباشد.

ادامه →

استراتیژی ملی کاهش خطرات حوادث ساخته میشود

منبع خبر:

استراتیژی ملی کاهش خطرات حوادث ساخته میشود ورکشاپ ملی مشورتی در مورد چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث: اولویت های ملی و محلی که برای دو روز در کابل، دایر گردیده بود پایان یافت. محمد قاسم حیدر معین پالیسی و انسجام، وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث در ختم این ورکشاپ گفت، هدف از راه اندازی این ورکشاپ تهیه استراتیژی ملی کاهش خطرات حوادث در روشنی چارچوب سندای است، افغانستان یکی از عضو شامل در این چار چوب، میکوشد تا سال 2030 با ایجاد و تطبیق استراتیژی ملی که عنقریب تهیه خواهد شد به توسعه پایدار دست یابد.

ادامه →