ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در کارته انصاری ,مزار

منبع: کابل نیوز