ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در ولسوالی کهستان, انجیل, هرات

منبع: اخبار کابل