توزیع کمک به ولایت اروزگان , ولسوالی ترین کوت قریه خان آقا به تاریخ 18 ثور

منبع: اخبار کابل