کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورت پیرامون بیجاه شده گان ولایت کندز

منبع: آمریت نشرات