اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب
دیدار مهندس ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث با شماری از جوانان ولایت بدخشان
نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورتبرنامه آموزشی در مورد ارزیابی خطرات احتمالی و آسیب پذیری راه اندازی گردید

برنامه آموزشی در مورد ارزیابی خطرات احتمالی و آسیب پذیری راه اندازی گردید این برنامه از سوی دفتر کمک های بشری فوکس برای کارمندان وزارت دولت در امور رس...ادامه

استراتیژی ملی کاهش خطرات حوادث ساخته میشود

استراتیژی ملی کاهش خطرات حوادث ساخته میشود ورکشاپ ملی مشورتی در مورد چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث: اولویت های ملی و محلی که برای دو روز در کابل،...ادامه

مصاحبه اختصاصی محترم ویس احمد برمک

تصویر از جریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با تلویزیون خورشید، پیرامون برنامه ها وستراتیژی این وزارت....ادامه