سیلاب در کابل
د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ارزونې کارته انصاری ,مزار
زلزله بدخشان
ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در ولسوالی کهستان, انجیل, هرات
توزیع کمک به ولایت اروزگان , ولسوالی تین کوت قریه خان آقا به تاریخ 18 ثور
سیلاب درولایت سرپل
سیلاب در کابل
سیلاب در پروان
زلزله بدخشان
برف کوچ در پروانافغانستان نیاز مبرم به راهکار و پالیسی

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مسئولیت مشترک برای ادغام پایدار عودت کنندگان داخلی افغانستان که از ...ادامه

تصاویرجریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس و

تصاویرجریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با تلویزیون خورشید، پیرامون برنامه ها وستراتیژی این وزارت....ادامه