نشست دارالانشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام
اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورتورکشاپ مدیریت حوادث در حالات اضطرار امروز در شهر بیجینگ برگزار شد.

ورکشاپ مدیریت حوادث در حالات اضطرار امروز در شهر بیجینگ برگزار شد. این برنامه در چوکات پروسه استانبول- قلب آسیا درمورد افغانستان؛ زیر نام " ورکشاپ مد...ادامه