روز بین المللی حوادث
نشست دارالانشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام
اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورتوالی ولایت کابل با سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دیدار کرد

والی ولایت کابل با سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دیدار کرد کابل ( 21 قوس 96) محمد اسلم سیاس معاون مالی و اداری و سرپرست اداره ملی آمادگی مبا...ادامه