Coming soon: Website under construction

سیلاب در کابل
سیلاب در بروان
زلزله بدخشان
سیلاب در بدخشان
زلزله بدخشان
سیلاب در کابل
سیلاب در کابل
سیلاب در بروان
زلزله بدخشان
سیلاب در کابلسیلاب در کابل

این رویداد طی ورکشاپ برای بررسی آنچه که در زمینه تا کنون انجام شده است و آنچه که باید در آینده انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت در قبل، جریان و بعد از ...ادامه

برای 164 فامیل بیجا شده ولایت ننگرهار در

برای 164 فامیل بیجا شده ولایت ننگرهار درولایت میدان وردگ، کمک های مواد غذایی توزیع گردید. ریاست رسیدگی به حوادث ولایت میدان وردگ در همکاری با ریاست مهاجرین این و...ادامه