جنگ

جنگ حالت درگیری های مسلحانه میان توده های مردم است. معمولا با وضعیت شدید تجاوز، ویرانگری و مرگ و میر با استفاده از قوت های نظامی معمول و غیر معمول، مشخص و شناسایی می گردد.