خطرات ناشی از تکنالوژی

بیم و خطرات ناشی از تکنالوژی هر آن چیز بالقوه است که باعث از کار افتادن وسایل تکنالوژی گردیده و امورات کاری را مختل سازند، چون واقعات ایمنی معلوماتی و یا اخلال در ارائۀ خدمات.