گردباد طوفان

طوفان عبارت از هر وضعیت مختل شده یک محیط و یا جو نجومی بوده که بصورت اخص سطح آن را متاثر ساخته و باعث بوجود آمدن هوا توام با شدت گردد. طوفان ها نظر به مشخصات مختل ساختن آن به انواع مختلف چون باد های شدید، طوفان های توام با باریدن ژاله، رعد و برق تقسیم می گردد.