آتشگیری خودبخودی

آتشگیری خودبخودی فرایند است که به موجب آن درجه حرارت یک ماده بدون جذب و گرفتن حرارت از اطرف اش صعود می کند. بلندرفتن گرما بصورت خودبخودی در یک ماده الی رسیدن به حد احتراق باعث احتراق و یا سوخت خودبخودی می گردد.

سه وضعیت ذیل در به میان آمدن گرمای خطرناک نقش اساسی دارند؛

۱. میزان تولید حرارت،

۲. منبع هوا، و

۳. خواص عایق محیط اطراف