دورنما

     چشم انداز کلی مدیریت آفات طبیعی در راستای کاهش تلفات جانی و آسیب پذیری از آفات طبیعی دارای میکانیزم موثر، مستقل و کارا می باش