فرو رفتن زمین

عبارت از حرکت یک سطح (معمولا، سطح زمین) بجانب داخل در مقایسه به سطح ابحار می باشد. معکوس این عمل بالا رفتن سطح زمین  است.