جستجو و نجات

  جستجو و نجات عملیات را گویند که برای حفظ حیات انسان ها در صورت وقوع حوادث ناگوار (طبیعی/غیرطبیعی) انجام میابد.

هدف از عملیات جستجو و نجات:

 • عملیات جستجو و نجات جهت حفظ زنده گی انسانها انجام پذیرفته و افرادیکه در جریان وقوع حوادث در ساحات اسیب پذیر گیر مانده و یا لادرک باشند صورت میگیرد.
 • عملیات جستجو و نجات اثرات و خطرات  حوادث طبعیی و غیر طبعیی را  که انسانها با ان مواجه میگردند کاهش میدهند .

انوع عملیات جستجو و نجات

جستجو عموما به سه شکل صورت میگیرد :

 • جستجوی فزیکی .
 • جستجو با استفاده از ماشین های کشف کننده زنده جان ها
 • جستجو با سگ های تعلیمی

تشکیل تیم جستجو و نجات:

 • تیم جستجو و نجات معمولآ متشکل از  10 الی 12 نفر میباشد.
 • تیم رهبری کننده 
 • معاون تیم 
 • مسئول کمک های اولیه طبی 
 • شخص مسئول نگهداری وسایل و افزار کار 
 •  شش نفر مسئول جستجو و نجات 
 • دو نفر Backup   کمک کننده  ( پشتیبان )

خصوصیات فردی تیم جستجو و نجات

رهبر تیم:

 • مدیریت و تصمیم گیری درست.
 •  اموزش یافته و مسلکی در بخش جستجو و نجات .
 •  بلدیت کامل به موارد استفاده از وسایل وابزارکار.
 •  معلومات قبلی و کافی در رابطه به نوع و محل حادثه.
 •  با احساس در برابر حیات انسان ها و درک درست ، صادق و امانت کار .

معاون تیم 

 • فرد تخنیکی یا انجنیر ساختمان  ( مهندس ) .
 • مسلکی در بخش جستجو و نجات.
 • بلدیت با پروسه و امورات هماهنگی.
 • امانت کار.

 

 •  مسئول کمک های اولیه :
 •   داکتر یا کلآ آشنا با کمک های اولیه طبی.
 • مسئول کنترول وضع صحی گروپ نجات و متضررین حادثه.

مسئول نگهداری وسایط ووسایل:

 •  مهارت دریوری.
 • دارای توانمندی فزیکی .

6 نفر مسئول عملیه نجات :

 • اموزش یافته در بخش مهارت های جستجو و نجات .
 •  قوی و نیرومند .
 • دارای اراده وعزم قوی .
 • از جمله 6 نفر دو نفر Backup  کمک کننده با اعضای تیم و باقی 4 نفرمسئول اکمالات تیم از قبیل فراهم اوری غذا و ضروریات .