پروگرام

دفتر وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث مرجع اساسی اجرائی و واصل به سطح ملی بوده و حیثیت دارالانشاء کمیته ملی مدیریت حوادث را دارا می باشد. این اداره مکلف است تا تمام جوانب مرتبط به کاهش حوادث، آمادگی و رسیده گی به حوادث را همآهنگ بسازد.

دفتر وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث در همکاری با ادارات دولتی، نماینده گی های سازمان ملل متحد و نهاد های غیردولتی مسؤلیت برنامه ریزی و تطبیق برنامه های آمادگی، رسیده گی، کاهش، جلوگیری و باز سازی پس از بحران می باشد.