آمادگی

آمادگی عبارت از اقدامات است که جهت آمادگی برای کاهش اثرات ناگوار حادثه برداشته می شوند. و آن اقدامات عبارت اند از پیشگویی و در صورت امکان جلوگیری از وقوع فاجعه، کاهش اثرات از مردمان آسیب پذیر و رسیدگی و مجادله با عواقب برخاسته از آفات.

  • آمادگی قبل از وقوع حادثه/ آفت
  • آمادگی بعد از وقوع حادثه/ آفت
  • راه اندازی اقدامات کافی در همه سطوح جهت نجات حیات
  • کاهش آسیب پذیری و
  • کاهش زیان به ملکیت ها