سایر آفات طبیعی

آفات طبیعی دیگر

انواع مختلف آفات طبیعی وجود دارد، در ذیل تنها از چند نوع آن یادآوری می نماییم

گردباد

گردباد ها تند بوده و بصورت استوانه یی در چرخش می باشند که سرعت دمیدن آن بین ۵۰ تا ۳۰۰ میل در ساعت و حتی بیشتر می باشد. گردباد ها بصورت مختلف به وقوع می پیوندند، گاهی یک بار و گاهی هم بصورت چندین گردباد و  یا هم بصورت توفان های تند. گردباد های دریایی بالای آب ها در حین وقوع رعد و برق صورت می گیرند.

فوران آتشفشانی

فوران آتشفشانی محل است که در آن آتشفشان فعال موقعیت داشته و لاوا و گاز های زهری از آن خارج می گردد. محدودۀ فوران ها روزانه از فوران کوچک آغاز الی فوران غیر منظم و بزرگ ( که یک آتشفشان در حدود ۱،۰۰۰ کیلومتر مکعب مواد را بیرون می کند.) می رسد. بعض از فوران های آتشفشانی که از اثر جریان پایروکلستیک به وجود می آیند، بصورت ابرهای با حرارت زیاد از خاکستر و بخار بوده و با سرعت بیشتر از یک هواپیما بسوی کوه ها حرکت می کنند.